SCOT Notícia

Xerrada Els Espais Oberts en el Planejament Territorial

15.11.2023

Organitzada per la SCOT i el Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. La jornada té com a objectiu bàsic l’anàlisi crítica de la validesa dels Plans Territorials Parcials en la ordenació i planificació dels espais oberts a dia d’avui, i també la valoració de l’impacte que ha tingut aquest instrument de planificació en els objectius (criteris) marcats per a garantir la preservació dels espais oberts en general, i més concretament, dels espais naturals i els agraris.

Data: 29 de novembre de 2023
Hora: 18h00-20h00
Lloc: Aula 308 (3r pis), Facultat d’Història i Geografia, c/Montalegre 6, Barcelona

L’any 1995 s’aprova el Pla Territorial General de Catalunya, on es defineixen els objectius d’equilibri territorial d’interès general i s’estableixen, en forma de marc global de referència, les les accions que calia emprendre per crear les condicions adequades per atraure l’activitat econòmica a les zones idònies. Així, es van definir les estratègies i les directrius per a la formulació dels plans (tant territorials com urbanístics) i la fixació d’un model territorial amb horitzó de vigència fins l’any 2026. Amb aquestes premisses, va endegar el procés de redacció de Plans Territorials Parcials (PTP), d’aplicació en cadascun dels àmbits funcionals definits pel pla general, i de Plans Territorials Sectorials (PTS), on es plantegen problemàtiques concretes.No és fins els anys 2000 que hem de esperar per a que es desplegui el programa de planejament territorial amb la redacció dels 7 plans territorials. S’estableixen 15 criteris com a base per a la redacció dels diferents plans territorials. El document de criteris és breu, directe i molt clar. Els 4 primers criteris són la base de la preservació dels espais oberts, els espais naturals protegits, els boscos, les planes agrícoles i els sòls agrícoles:

1.  Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu biofísica;
2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a components de l’ordenació del territori;
3. Preservar el paisatge com un valor social i un actiu econòmic del territori;
4. Moderar el consum de sòl

Ponents
Carles Castell Puig
Carles Castell és llicenciat en Biologia, Doctor en Ecologia i Máster en Gestió Ambiental en el Món Rural. Té trenta anys d’experiència en planificació i gestió d’espais naturals a la Diputació de Barcelona. Ha estat membre de la Ponència Tècnica per a la redacció del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Antoni Enjuanes Puyol
Antoni Enjuanes és Enginyer Tècnic Agrícola, i Màster en intervenció ambiental. Té trenta anys d’experiència com a enginyer al Departament d’Agricultura (actualment departament d’acció climàtica). Ha participat en el procés de redacció de la llei d’espais agraris. Actualment és Subdirector general d’Infraestructures Rurals.

Antoni Ferran i Melich

Antoni Ferran és llicenciat en Biologia i en ciències ambientals. Té una llarga experiència en planificació i gestió ambiental, i en direcció, organització i gestió de projectes i equips interdisciplinaris. Ha treballat en diversos ajuntaments com a tècnic de medi ambient i com a professional independent. Va ser membre del grup de treball sobre espais agraris de Catalunya des de l’any 2015 fins desembre de 208. Entre les seves publicacions,  destaquen  «L’espai agrari, té algun tipus de valor?», de la revista ‘Temes Rurals’, i «Cal cartografiar l’espai agrari per no repetir errors del passat», de la ‘Revista Terra’. Actualment és tècnic de medi ambient de l’Ajuntament de la Llagosta.

Montse Lligadas
Montse Lligadas és graduada en Geografia i ordenació del territori, i enginyeria tècnica agrícola. Actualment està cursant el Màster Ciutat i urbanisme a la UOC. Treballa a Unió de Pagesos des de fa 25 anys en tasques de dinamització territorial. Especialment centrada en l’àmbit metropolità, en la comarca del Baix Llobregat i en el Parc Agrari del Baix Llobregat. Durant la redacció dels plans territorials, va treballar en l’anàlisi del planejament  i les seves implicacions en els espais i en l’activitat agrària. Actualment està treballant en el projecte Terra Pagesa, de foment del circuit curt de comercialització, per fer arribar el producte de la pagesia de Catalunya al comerç de barri i mercats municipals. També treballa en la dinamització territorial del Baix Llobregat i del Parc Agrari.

Ferran Miralles i Sabadell 
Ferran Miralles és llicenciat en Biologia. Ha estat coordinador dels Plans Territorials Parcials de l’Alt Pirineu i Aran i del Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Va coordinar la primera avaluació ambiental estratègica que es va fer en planejament territorial (quan encara no hi havia legislació catalana ni espanyola d’avaluació de plans). Entre 2016 i 2021 va ser el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, lloc des del qual va impulsar i participar en la redacció de plans de protecció del medi natural. Actualment té l’encàrrec de coordinar el Pla de protecció i ordenació del litoral i crear el Conservatori del Litoral de Catalunya per protegir, mitjançant l’adquisició pública de sòl, els espais oberts de la costa.

Modera: ·   Albert Arias Sans, Professor a la Universitat de Barcelona

Comments

More Posts You May Find Interesting